تجهیزات اندازه گیری جریان

ترانسمیتر جریان Flow transmitter (19)

فلومتر - دبی سنج Flowmeter (5)